Hieronder vind je de Privacy verklaring. Ik Rosalie Voortman zal alleen gegevens verzamelen die ik nodig heb om mijn werk te doen.

Deze persoonsgegevens verwerk ik

 1. Naam

 2. E-mailadres

 3. Adressen

 4. Telefoonnummer

 5. Betaalgegevens

 6. Specifieke informatie die jij doorgeeft, zoals geboortedatum, bevaldatum of trouwdatum.

Deze bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk ik

 1. Foto’s (waaruit bijzondere gegevens afgeleid kunnen worden). noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 2. Er wordt van te voren altijd overlegd en vastgelegd of de foto’s gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinde.

Hoe verkrijg ik jouw persoonsgegevens?

Ik verkrijg de bovenstaande persoonsgegevens van jou via mijn website, via mijn contactformulier, via e-mail of nav een telefoongesprek. Ook kan ik gegevens verkrijgen via het handelsregister van het KVK of andere open bronnen.

Het doel van de gegevens

Aanvragen en offertes

Wanneer je een (vrijblijvende) aanvraag bij mij doet, heb ik jouw contactgegevens nodig om een offerte op te kunnen stellen. Mochten we niet tot samenwerking overgaan, zal ik de gegevens bewaren om mijn werkzaamheden te kunnen analyseren en om het te kunnen verantwoorden naar de Belastingdienst toe. Ik bewaar gegevens 7 jaar.

Uitvoeren van een opdracht

Voor de uitvoering van een opdracht heb ik jouw NAW gegevens, je telefoonnummer en je e-mailadfres nodig om de facturen te sturen en het contact te onderhouden voor het maken van afspraken, het uitvoeren van de opdracht en voor de levering van de producten.

Gegevens die ik na de opdracht niet meer nodig heb, zal ik direct verwijderen. Ook verwijder ik gegevens wanneer je mij daartoe verzoekt en indien ik ze niet meer nodig heb voor het uitvoeren van de opdracht of mijn wettelijke verplichtingen.

Rechten

Voor het gebruik van de foto’s maken we van te voren afspraken. Deze worden op papier gezet. Soms kan het zijn dat je duidelijk in beeld bent en dus te herleiden. Ik heb auteursrecht op mijn fotografie, hierop rust mijn intellectueel eigendom. Ik bewaar deze werken in mijn archief en portfolio. Hieronder vallen social media en mijn website.

Delen/Doorgifte

Rosalie Voortman Photography verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Rosalie Voortman Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. De gegevens die ik van jou ontvang, deel ik met:

 • boekhouder;

 • Album leveranciers

 • Online gallery

 • Lightroom en Photoshop

 • Social media

 • Advertenties of andere marketing

Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Rechten, Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Rosalie Voortman Photography en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@rosalievoortman.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Rosalie Voortman Photography wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons. Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt het recht bij mij een verzoek in te dienen, om de persoonsgegevens die ik van jou heb ontvangen, in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Je hebt het recht en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en  ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@rosalievoortman.com

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website en om de inhoud van advertenties af te stemmen op jouw voorkeuren worden cookies gebruikt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer: [http://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies]. Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik Google Analytics.

Uitschakelen en verwijderen

Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browser instellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links

Op mijn website staan links naar externe websites. Ik wijs je er graag op dat wanneer je naar een andere website, buiten mijn website, gaat, deze een eigen privacy-verklaring hebben.